ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

CONCERNING THE DIVISION OF THE ELECTROMAGNETIC FIELD IN ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Αναστασιάδης Μιχαήλ Α
  5. 1938
  6. 738-746
    • The mapping out is attempted of the division of the electromagnetic field in Athens. That area presents a characteristic variety of diffusional conditions. The counting instruments are presented and their installation, the method used, the conclusions of the division of the electromagnetic field in Athens and the results of the counts.
    • Επιχειρείται η χάραξη της μορφής κατανομής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην Αττική. Η περιοχή αυτή, παρουσιάζει πράγματι χαρακτηριστική ποικιλία συνθηκών διαδόσεως. Παρουσιάζονται τα όργανα μέτρησης και η εγκατάστασή τους, η μέθοδος που χρησιμοποιείται, τα συμπεράσματα της κατανομής του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου στην Αττική και τα αποτελέσματα των μετρήσεων.