ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΤΗΣ Ο-ΑΜΙΝΟΦΑΙΝΟΛΗΣ (ΙΙ)

DERIVATIVES OF ORTHOAMINOPHENOL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γαλάτης Λ
  5. 1938
  6. 728-738
    • The reaction of N-acetyl-2 phenyldihy drobenzoxacol, is being studied which is processed in the usual temperature with thick hydrochloric acid, which dissolves gradually, so after a comple of hours, the crystallization of the hydrochloric salt arises, in other words, a new white substance.
    • Μελετάται η αντίδραση της Ν-ακετυλο-2φαινυλο-διϋδροβενζοξαλόλης, η οποία κατεργαζόμενη στην συνήθη θερμοκρασία με πυκνό υδροχλωρικό οξύ, διαλύεται βαθμηδόν οπότε μετά παρέλευση ωρών έρχεται η αποκρυστάλλωση του υδροχλωρικού άλατος δηλαδή μιας νέας λευκής ουσίας.