Η ΥΦΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΑΚΙΟΥ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΦΑΚΙΚΗΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΟΥ

THE STRUCTURE OF THE CAPSULE IN RELATION TO THE INTRACAPSULAR EXEMPTION OF CATARACT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kosmetatos George Ph. | Κοσμετάτος - Φωκάς, Γεώργιος (1876-1973)
  5. 1938
  6. 721-723
    • A brief description of the surgecal exeption of cataract which presents important advantages compared to classic methods.
    • Σύντομη περιγραφή χειρουργική. Εξαίρεσης καταρράκτη η οποία παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα έναντι των κλασσικών μεθόδων.