ΥΔΡΟΜΑΓΝΗΣΙΑΚΑΙ ΚΟΝΙΑΙ

HYDROMAGNESIAN CEMENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βουρνάζος, Αλέξανδρος Χ. (1877-1954)
  5. 1938
  6. 691-699
    • An experimental study relative to the drying of some calloidal bodies that are found in a state of tender hydrofreeze. Under certain conditions, the water loss and the alteration of thick into solid freeze, leads to a hardness analogic to known welding means such as lime mortar, cement etc.
    • Πειραματική έρευνα σχετική με την αποξήρανση μερικών κολλοειδών σωμάτων που βρίσκονται σε κατάσταση μαλακών υδροπηγμάτων. Κάτω από ορισμένες συνθήκες η απώλεια νερού και η μετάπτωση του πηκτού σε στερεό πήγμα οδηγεί σε σκλήρυνση ανάλογη εκείνης των γνωστών συγκολλητικών μέσων, π.χ. ασβεστοκονιάματος, τσιμέντου κλπ.