ΣΚΕΔΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ ΕΙΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΝ ΥΓΡΟΥ ΑΕΡΟΣ

DIFFUSION OF X RAYS UNDER THE BENYLLIUM OF HUMID AIR TEMPERATURE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πεκλάρης Γ. | Καλοπίσης Γρ. | Alexopoulos K. | Αλεξόπουλος Καίσαρ | Kalopisis Gr. | Salteris Peristerakis | Σαλτερής Περιστεράκης | Peklaris G.
  5. 1938
  6. 636-639
    • Through the parabola of the cury diffusions of x rays under the benyllium of small angles in two different temperatures, it is concluded that the various theories are experiments are impossible to attribute to the incomplete degeneration of thermal state of the electrons conductivity under the usual temperature.
    • Δια παραβολής των καμπύλων σκεδασμού των ακτίνων Χ υπό του βηρυλλίου εις μικράς γωνίας εις δύο διαφόρους θερμοκρασίας προκύπτει ότι οι διαφορές μεταξύ θεωρίας και πειραμάτων δεν είναι δυνατόν να αποδοθούν στην μη πλήρη εκφύλιση της θερμικής καταστάσεως των ηλεκτρονίων αγωγιμότητος υπό την συνήθη θερμοκρασία.