ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΕΘΙΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΗΘΕΙΩΝ

A STUDY ON LOCAL CUSTOMS AND HABITS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Georgakas Homer Io. | Γεωργακάς ΄Ομηρος Ιω.
  5. 1938
  6. 628-636
    • Customs per category of social and financial relations are being registered. The customs refer to family life, to land and animal explatation, to social life which were applied to country side areas, Trifilias and Olympia, west of Peloponnesus.
    • Καταγράφονται έθιμα κατά κατηγορία κοινωνικών και οικονομικών σχέσεων. Τα έθιμα αναφέρονται στον οικογενειακό βίο, στην εκμετάλλευση της γής και των ζώων, στον κοινωνικό βίο, εφαρμόζονται δε στις επαρχίες Τριφυλίας και Ολυμπίας της δυτικής Πελοποννήσου.