ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ. ΣΚΕΔΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΩΝ Χ ΥΠΟ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ ΔΙΑ ΜΙΚΡΑΣ ΓΩΝΙΑΣ

CONCERNING THE CONDUCTIVITY ELECTRON OF OF BENYLLIUM. EXPERIMENTAL PART. DFFUSSION OF X RAYS BY BENYLLIUM THROUGH A SMALL ANGLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Salteris Peristerakis | Σαλτερής Περιστεράκης | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1938
  6. 547-555
    • From the study of the overage mistakes, made it is concluded that the bend of the curve of the diffused radiation is real and it is impossible for it to arise from faulty counting.
    • Απ' την μελέτη των μέσων σφαλμάτων προκύπτει ότι η κύρτωση της καμπύλης της σκεδαζόμενης ακτινοβολίας, είναι πραγματική και αποκλείεται να προέρχεται από σφάλματα μετρήσεως.