ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ-ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΜΕΡΟΣ. ΣΧΕΣΙΣ ΜΕΑΞΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΚΕΔΑΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΒΗΡΥΛΛΙΟΥ

CONCERNING ELECTRONIC CONDUCTIVITY OF BENYLLIUM. THEORETICAL PART. THE RELATION BETWEEN ELECTRONIC DIVISION AND DIFFUSION ABILITY OF BENYLLIUM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1938
  6. 540-547
    • The research of the diffusion of x rays under the matter through various angles, is interesting because it allows to study in the state that the electrons are in. Through observation of the diffusion under metals until small agents, it is possible to determine the number of electronian conductivity as well as the study of their kinetic state
    • Η μελέτη του σχεδιασμού των ακτίνων χ υπό της ύλης δια διαφόρους γωνίες, είναι ενδιαφέρουσα γιατί επιτρέπει την έρευνα της κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα ηλεκτρόνια.Δια της παρακολουθήσεως του σκεδασμού υπό μετάλλων μέχρι μικρών γωνιών καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός του αριθμού των ηλεκτρονίων αγωγιμότητος καθώς και η μελέτη της κινητικής τους κατάστασης.