ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΕΥΡΟΛΕΜΦΟΦΙΛΟΥ ΙΟΥ

THE ACTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL AGENTS ON THE NEUROLYMPHOPHILE VIRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1938
  6. 505-507
    • The action of various physical and chemical agents on the neurolymphophile virus is being studied in other words, the heat of the cold of solar light of draining and finally, various chemical substances.
    • Μελετάται η επίδραση διαφόρων φυσικών ή χημικών παραγόντων επί του νευρολεμφοφίλου ιού, δηλ. της θερμότητας του ψύχους του ηλιακού φωτός της αποξηράνσεως και τέλος διαφόρων χημικών ουσιών.