ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΟΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ)

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF LATE TERTIARY ERUPTIVE ROCKS IN THE AREA OF FERE (WEST THRAKIS) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Λιάτσικας Ν
  5. 1938
  6. 470-481
    • A mineralogic description and the chemism of an endogenetic of the lava in the area Fere is given. Also, the diagram of the differentiality of the area's magma is presented and a comparison is made with 2 of the most known volcanos, those of Milou and Santorini.
    • Δίδεται ορυκτολογική περιγραφή και ο χημισμός ενός ενδογενούς εγκλείσματος των λαβών της περιοχής των Φερρών. Παρουσιάζεται επίσης, το διάγραμμα του διαφορισμού του μάγματος της περιοχής και γίνεται σύγκριση με τα 2 γνωστότερα ελληνικά ηφαίστεια, της Μήλου και της Σαντορίνης