ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΡΗΝΙΟΥ ΥΠΟ ΜΟΡΦΗΝ ΚΟΛΛΟΕΙΔΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΑΙ ΑΥΤΟΥ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

PREPARATION OF RENION UNDER THE FORM OF CALLOIDAL AND CATALYTIC PROPERTIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζέγγελης, Κωνσταντίνος Δ. (1870-1957) | Στάθη Αικατερίνη
  5. 1938
  6. 448-452
    • Certain catalytic activities of renio are mentionned. The acceleration of the decomposition of peroxide of hydrogen, the hydrogenation of mileinico acid and the composition of ammonia and it's constituents are being studied. The renio in a calloidal form presents more tense catalytic properties, especially, with hydrogenation, from the metallic renio into thin powder.
    • Αναφέρονται ορισμένες καταλυτικές δράσεις του ρηνίου. Μελετάται η επιτάχυνση της αποσύνθεσης του υπεροξειδίου του υδρογόνου, η υδρογόνωση του μηλεϊνικού οξέος και η σύνθεση της αμμωνίας εκ των συστατικών της. Το ρήνιον σε κολλοειδή μορφή παρουσιάζει εντονότερες καταλυτικές ιδιότητες, ιδίως με υδρογονώσεις, από το μεταλλικό ρήνιο λαμβανόμενο σε λεπτότατη σκόνη.