1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Καμινοπέτρος Ι
  5. 1938
  6. 432-439
    • The factor responsible for the illness Nicolas-Favre is being examined. A type of Rickettsia is considered a responsible derivative and it is claimed that the described microbe is the pathogeny responsible for the illness.
    • Ερευνάται ο αιτιολογικός παράγοντας της νόσου Nicolas-Favre. Θεωρείται ως παράγωγο αίτιο ένα είδος Ρικετσίας και υποστηρίζεται ότι το περιγραφόμενο μικρόβιο είναι το παθογόνο αίτιο της νόσου.