Η ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑΝ ΕΛΛΑΔΑ

THE EXPECTATION OF LIFE IN ANCIENT GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βαλαώρας Βασίλειος Γ
  5. 1938
  6. 401-409
    • This essay refers to the "expectation of life" of ancient greeks of the classic period and is based on a small sample of ancient population, from which the age of death was concluded from the study of sepulchral inscriptions in ancient times. The sample consists of 2022 cases and concludes that ancient greeks lived much less than today's greeks.
    • Η εργασία αναφέρεται στην "μέση διάρκεια ζωής" των αρχαίων ελλήνων ης κλασικής περιόδου και στηρίζεται σε ένα μικρό δείγμα του αρχαίου πληθυσμού, δια το οποίο ανευρέθη η ηλικία θανάτου του από την μελέτη των επιτυμβίων επιγραφών της αρχαιότητος. Το δείγμα αυτό αποτελείται από 2022 περιπτώσεις και οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι αρχαίοι έλληνες ζούσαν σημαντικά λιγότερο από τους σημερινούς.