Ο ΝΟΜΟΚΑΝΩΝ ΤΟΥ ΜΑΛΑΞΟΥ ΩΣ ΠΗΓΗ ΔΙΚΑΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΛΩΣΙΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

THE CANON LAW OF MALAKSOU AS A SOURCE OF JUS TICE AFTER THE FALL OF HELLENISM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γκίνης Δημήτριος Σ | Ginis Dimitrios
  5. 1938
  6. 396-401
    • Comments on the canon law of Malaksou and an evaluation of it's content. It is concluded that the canon law can't constitute a source of the post-byzantine law because Malaksou failed to adapt his regulations to the law.
    • Σχολιασμός του νομοκάνονος του Μαλαξού και αξιολόγηση του περιεχομένου του. Προκύπτει ότι ο νομοκάνων αυτός μπορεί να αποτελέσει πηγή του μεταβυζαντινού δικαίου διότι ο Μαλαξός απέτυχε να προσαρμόσει τις διατάξεις του προς το ισχύον δίκαιο.