Η ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΑΙ ΥΠΟ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

THE STATE OF HEALTH OF STUDENTS OF THE EXPERIMENTAL SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF ATHENS AND ABNORMAL SITUATIONS IGNORED FROM THEIR FAMILIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παπαϊωάννου Αντώνης
  5. 1938
  6. 378-388
    • The content of the personal health report of students is presented and the importance of the foundation and operation of the special doctor's office is pointed out in the experimental school of the university of Athens that aims to observe the state of their health.
    • Παρουσιάζεται το περιεχόμενο του ατομικού δελτίου υγείας των μαθητών και επισημαίνεται η σημασία της ίδρυσης και λειτουργίας ειδικού ιατρείου, στο πειραματικό σχολείο του πανεπιστημίου Αθηνών, προς παρακολούθηση της υγιεινής καταστάσεώς τους.