ΣΠΟΥΔΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΧΛΩΡΙΟΥΧΟΥ ΧΑΛΚΟΥ ΥΠΟ ΑΜΜΩΝΙΑΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ

THE SOLUBILITY OF CUPROUS CHLORIDE IN AMMONIA OF VARYING STRENGTHS AND AMMONIUM CHLORIDE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καββασιάδης Κ.Θ
  5. 1938
  6. 363-374
    • The solubility of cuprous chloride in ammoniacal solutions is being studied, on one hand as they are found in dense solutions, and on the other hand, as the combinations are found between the molecules of the cuprous chloride and of ammonia during their interaction.
    • Ερευνάται η διαλυτότητα του υποχλωριούχου χαλκού σε διαλύματα αμμωνίας αφ' ενός όπως βρεθούν πυκνότερα διαλύματα από των μέχρι τότε φερομένων στην βιβλιογραφία, αφ' ετέρου όπως βρεθούν κατά το δυνατόν οι συνδιασμοί μεταξύ των μορίων του υποχλωριούχου χαλκού και της αμμωνίας κατά την αλληλεπίδρασή τους.