1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βλασσόπουλος Βλ
  5. 1938
  6. 358-363
    • A description of experiments from which it is concluded that the natural energy of bromine benzol is more powerfull then the energy of brominetotuol and also that brominetotuol is more drastic than dibrominetotuol.
    • Περιγραφή πειραμάτων από τα οποία προκύπτει ότι η φυσιολογική ενέργεια του βρωμιοβενζολίου είναι εντονότερη της ενέργειας της βρωμιοτολουόλης καθώς και ότι η βρωμιοτολουόλη είναι δραστικώτερη της διβρωμιοτολουόλης.