ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΧΕΣΕΩΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΝ ΤΩ ΧΩΡΩ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΚΑΙ ΟΜΑΔΩΝ ΤΟΥ ΜΟΡΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΥΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

CONCERNING THE RELATION BETWEEN THE ORDER OF ATOMS AND GROUPS OF THE MOLECULE ORGANIC SUBSTANCES AND THEIR NATURAL ENERGY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Βλασσόπουλος Βλ
  5. 1938
  6. 358-363
    • A description of experiments from which it is concluded that the natural energy of bromine benzol is more powerfull then the energy of brominetotuol and also that brominetotuol is more drastic than dibrominetotuol.
    • Περιγραφή πειραμάτων από τα οποία προκύπτει ότι η φυσιολογική ενέργεια του βρωμιοβενζολίου είναι εντονότερη της ενέργειας της βρωμιοτολουόλης καθώς και ότι η βρωμιοτολουόλη είναι δραστικώτερη της διβρωμιοτολουόλης.