Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑ WASSERMANN ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ

THE CLINICAL VALUE OF THE BLOOD REACTION ACCORDING TO WASSERHANN (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Φωτεινός, Γεώργιος Θ. (1876-1958)
  5. 1938
  6. 344-350
    • The clinical conclusions are announced which the author came to with the blood reaction theory according to wassermann and with the alterations according to Hecht, Desmouleires, Meinicke, Kahn, etc for the diagnosis of syphilis.
    • Ανακοινώνονται τα από κλινικής απόψεως συμπεράσματα, στα οποία κατέληξε ο συγγραφέας με την κατά wassermann αντίδραση του αίματος, και με τις τροποποιήσεις της κατά, Hecht, Desmoulieres, Meinicke, Kahn κλπ. για την διάγνωση της συφίλιδος.