ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΝΩΣΙΝ ΤΩΝ ΝΕΟΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΕΚΡΗΞΙΓΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΩΝ ΦΕΡΡΩΝ (ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ)

CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF LATE TERTIARY ERUPTIVE ROCKS IN THE AREA OF FERE (WEST THRAKI) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Λιάτσικας Ν
  5. 1938
  6. 314-329
    • The petrographic and chemical composition of the lava of the late tertiary volcanos in the area of Fere is being studied. This petrographic country belongs to the magma calcacalic type. After examinations, the presence of celadonite minerals in the greek eruptive rocks were ascertained . This essey is accompanied by micrographs.
    • Μελετάται η πετρογραφική και χημική σύσταση των λαβών των νεοτριτογενών ηφαιστείων της περιοχής των Φερρών. Η πετρογραφική αυτή επαρχία ανήκει στα μάγματα ασβεστοαλκαλικού τύπου. Κατόπιν εξέτασης δοαπιστώνεται η παρουσία του ορυκτού σελαδονίτου στα ελληνικά εκρηξιγενή πετρώματα. Η εργασία συνοδεύεται από μικροφωτογραφίες.