ΤΟ ΒΟΡΕΙΟΝ ΣΕΛΑΣ ΤΗΣ 25 ΠΡΟΣ ΤΗΝ 26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1938

THE NORTHERN LIGHT ON THE 25TH TO THE 26TH JANUARY 1938 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Μαλτέζος, Κωνσταντίνος (1869-1951)
  5. 1938
  6. 269-278
    • After historical supervision of the appearance of the northern light in Greece, it is concluded that from the 25th October of 1870 there was no other appearance of the northern light with the same tension and brillance than the one that was observed on the 25th and 26th January 1938.
    • Κατόπιν ιστορικής επισκόπησης της εμφάνισης του βορείου σέλας στην Ελλάδα συμπεραίνεται ότι από την 25η Οκτωβρίου 1870 δεν είχε παρατηρηθεί βόρειο σέλας της εντάσεως και λαμπρότητας που παρατηρήθηκε μεταξύ 25ης και 26ης Ιανουαρίου 1938.