ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΙΣ ΕΝΙΣΧΥΤΟΥ ΑΠΑΡΙΘΜΗΤΩΝ

MODIFICATION OF THE ENUMERATION AMPLIFIER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Σαλτερής Περιστεράκης | Salteris Peristerakis | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1938
  6. 138-140
    • A presentation of an improved order of the enumeration amplifier with which an increased security operation and an improved performance are achieved. Specifically, the presented order allows the use of high voltage without the risk of overloading or destruction of the amplifier's bulb isolation.
    • Παρουσίαση βελτιωμένης διάταξης ενισχυτού απαριθμητών δια του οποίου επιτυγχάνεται αυξημένη ασφάλεια λειτουργίας και βελτίωση επίδοσης. Συγκεκριμένα η παρουσιαζόμενη διάταξη επιτρέπει την χρήση υψηλών τάσεων χωρίς τον κίνδυνο υπερφόρτωσης ή καταστροφής της μόνωσης της λυχνίας του ενισχυτού.