ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ

PRESIDENTIAL SPEECH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Κεραμόπουλλος Α
  5. 1938
  6. 11-17
    • An undertaking of duties of the new president of the Athens Academy for the year 1938. A detailed analysis from the new president concerning the problems which the Academy faces as well as clear proposels for their resolution.
    • Ανάληψη καθηκόντων του νέου προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1938. Εκτενής τοποθέτησης του νέου προέδρου επάνω στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Ακαδημία αλλά και σαφείς προτάσεις για την επίλυση τους.