ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1938

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS 1938 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1938
  6. 3-8
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1938.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1938.