ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 13 ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 1938

TABLE OF CONTENTS OF THE VOLUME 13, YEAR 1938 OF THE PROCEEDINGS OF THE ACADEMY OF ATHENS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1938
  6. γ-δ
    • Detailed contents of the volume number 13 of the proceedings of the Academy of Athens. Speedies, reports, presentations of books, announcements of deaths of academicians, foreign fellows and corresponding members, prizes, commendations, douations, elections of new members, etc, are included also.
    • Αναλυτικά περιεχόμενα του τόμου 13 των πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών. Περιέχονται λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αναγγελίες θανάτων ακαδημαϊκών, ξένων εταίρων και αντεπιστελόντων μελών, βραβεία, έπαινοι, δωρεές, εκλογές νέων μελών κλπ.