ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΣ ΤΟΥ ΔΩΡΙΚΟΥ ΝΑΟΥ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΤΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ

AN AESTHETIC ANALYSIS OF THE DORIAN TEMPLE AND ESPECIALLY THE ONE OF PARTHENON (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1950
  6. 544-560
    • A detailed study and analysis of the architectural elements of the Dorian style and especially it's application to the Parthenon, the temple that embodies the completion of the Dorian style.
    • Λεπτομερής μελέτη και ανάλυση των αρχιτεκτονικών στοιχείων του δωρικού ρυθμού και ειδικώτερα η εφαρμογή τους στον Παρθενώνα, τον ναό που ενσαρκώνει την τελείωση του δωρικού ρυθμού.