ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΕΚ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΕΩΣ ΕΠΙ 10 ΕΙΔΩΝ ΔΡΟΣΟΦΙΛΟΥ

EXPERIENCES FROM TRANSPLANTATION EXPIREMENTS ON 10 DROSOPHILA SPECIES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κανέλλης Α | Stubbe A.E. | Stubbe A.E.
  5. 1950
  6. 532-541
    • The results are presented that arose from transplantation experiments on 10 Drosophila species.
    • Παρουσιάζονται τα πορίσματα που προέκυψαν από πειράματα μεταφυτεύσεως σε 10 είδη δροσοφίλου.