ΜΕΤΑΒΟΛΑΙ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΝΕΦΟΥΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΙΝ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΠΙ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΥ ΠΥΡΡΟΤΙΝΟΥ

CHANGE OF ELECTRONIC CLOUDS OF IRON ATOMS UNDER THE INFLUENCE OF A MAGNETIC FIELD ON A PYRRHOTITE CRYSTAL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδοσίου Α. | Alexopoulos K. | Theodosiou A. | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1950
  6. 419-424
    • A calculation of the change of the form factor of iron atoms under the influence of a magnetic field which effects the orientation of the 3d electron. It is concluded that if the course of the magnetic field changes, the form factor will change radically.
    • Υπολογισμός της μεταβολής του συντελεστή μορφής του ατόμου σιδήρου υπό την επίδραση μαγνητικού πεδίου το οποίο επιρρεάζει τον προσανατολισμό ενός 3d ηλεκτρονίου. Προκύπτει ότι αν αλλάζει η διεύθυνση του μαγνητικού πεδίου θα αλλάζει ριζικά και ο συντελεστής μορφής.