ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ ΤΩΝ ΔΙ' ΥΠΕΡΙΩΔΟΥΣ ΦΩΤΟΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΛΛΑΞΕΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ DROSOPHILA MELONOGASTER ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΔΙ' ΑΚΤΙΝΩΝ RONTGEN ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΑΣ

COMPARISON OF THE MUTATIONS PROVOKED BY ULTRAVIOLET LIGHT IN THE DROSOPHILA MELANOGASTER WITH THOSE PRODUCED BY X RAYS. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κανέλλης Α
  5. 1950
  6. 398-408
    • A comparison of the provoked mutations under Rontgen rays and of ultraviolet light. The powerfull biological action of the Rontgen rays is confirmed in opposition with the one of the ultraviolet light which is virtually non-existent.
    • Σύγκριση των προκαλουμένων μεταλλάξεων υπό των ακτίνων rontgen και του υπεριώδους φωτός. Επιβεβαιώνεται η ισχυρή βιολογική δράση των ακτίνων rontgen σε αντίθεση με εκείνη του υπεριώδους φωτός που είναι ουσιαστικά ανύπαρκτος.