ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηριάδης Γεώργιος | Dontas Spyr | Δοντάς, Σπυρίδων A. (1878-1958)
  5. 1950
  6. 359-362
    • M. Aspioti's book "Animals normal nutrition" is presented which aims to familiarize the nutritional mechanism of the foundation stone of the problems of raising livestock. Also, m. P. Trebela's book "Small prayer book " is presented which contains articles of the services and those of the typical regulations.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ Ασπιώτη "Φυσιολογική διατροφή των ζώων", που αποσκοπεί στην κατανόηση του μηχανισμού της διατροφής, του θεμέλιου λίθου των κτηνοτροφικών προβλημάτων. Επίσης, το "Μικρό ευχολόγιον" του κ. Π. Τρεμπέλα, που περιέχει τα κείμενα των ακολουθιών και των τυπικών διατάξεων.