ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΒΡΩΜΙΟΥΧΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ACTION OF BROMIDES TO THE BODY TEMPERATURE AND PYROGEN TEST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Λογαράς Γ.
  5. 1950
  6. 288-295
    • During the attempt of finding pyrogens inside solutions that contain 3% CaBr2 and 5% calcium gluconate, it was established that the rabbits temperature dropped by 1C to 3C below the initial temperature. This study's purpose is to clarify the following : 1) If the effect of the bromides suspend the temperature increase with pyrogens substances. 2) With which method this effect is restainedans 3) If the bromides have antipyretic action.
    • Κατά τη δοκιμασία για την ανίχνευση πυρετογόνων εντός διαλυμάτων που περιέχει 3 CaBr2 και 5% γλυκονικού ασβεστίου, βρέθηκε ότι η θερμοκρασία των κονίκλων κατέρχεται κατά 1-3 C κάτω της αρχικής. Σκοπός της εργασίας είναι η διαλεύκανση των εξής : 1) εαν η ενέργεια αυτή των βρωμιούχων αναστέλλει την ανύψωση της θερμοκρασίας εκ πυρετογόνων ουσιών 2) με ποία μέθοδο αναδτέλλεται αυτή η ενέργεια και 3) αν τα βρωμιούχα έχουν αντιπυρετική ενέργεια.