ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ. ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΣ ΑΛΛΑΣ ΨΥΧΙΚΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Α΄ Η ΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ

PSYCHOLOGIC EXPERIMENTAL STUDY. FEELING AND IT'S RELATION TO OTHER MENTAL FUNCTIONS. A' THE COUNT OF FEELINGS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βορέας, Θεόφιλος (1873-1954) | Κισσάβου Μαρία
  5. 1950
  6. 252-265
    • Psychologic experimental studies are being made in order to conduct a feeling count and it's relation to other mental functions.
    • Γίνονται ψυχολογικές πειραματικές έρευνες, προκειμένου να μετρηθεί το συναίσθημα και η σχέση του με τις άλλες ψυχικές λειτουργίες.