ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΝΑΤΡΟΛΙΘΙΚΑ ΠΗΓΜΑΤΑ ΔΙ' ΑΤΜΙΣΜΟΥ

STEAM-PROCECCED HYDROULIC NATROLITE MORTARS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Vellos Const. Th. | Βέλλος Κωνστ. Θεμ.
  5. 1950
  6. 229-247
    • An experimental study during which the possibility of preparation hydroulic hydrated mortars of remarkable tenacity by attaching the molecule of the oxidated sodium or of potassium to the aluminosilicate molecule of white clay of caolin of milos.
    • Πειραματική μελέτη κατά την οποίαν αποδεικνύεται η δυνατότητα παρασκευής ενύδρων υδραυλικών πηγμάτων αξιόλογου μηχανικής αντοχής δια προσαρμογής του μορίου του οξειδίου του νατρίου ή του καλίου επί του αργιλιοπυριτικού μορίου λευκής αργίλου ή καολίνου προελεύσεως μήλου.