ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΩΝ ΟΡΟΣΕΙΡΩΝ ΤΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΝΤΕΛΙΚΟΥ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE TECTONIC STRUCTURE OF GREECE. CONCERNING THE STRATIGRAPHIC CONSTITUTION AND THE TECTONIC STRUCTURE OF THE MOUNTAIN CHAIN OF HYMETTOY AND PENTELIKOY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980) | Trikkalinos John
  5. 1950
  6. 218-224
    • The stratigraphic constitution and the tectonic structure of crystallocheavage rocks in Attica is being studied. It is proven that in Attica it is impossible to distinguish the above mentioned rocks that are anticapated by Lepsius because in that area, the multiple equitant of marble schist exists.
    • Μελετάται η στρωματογραφική σύσταση και η τεκτονική δομή των κρυσταλλοσχιστωδών πετρωμάτων της Αττικής. Αποδεικνύεται ότι στην Αττική δεν μπορεί να εφαρμοστεί η διάκρισης των παραπάνω πετρωμάτων που προβλέπεται από τον Lepsius διότι στην περιοχή αυτή ισχύει η πολλαπλή επαλληλία μαρμάρου σχιστολιθών.