ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATIONS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κεραμόπουλλος, Αντώνιος Δ. (1870-1960) | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959) | Κεραμόπουλλος Α | Isaakidis K.
  5. 1950
  6. 200-206
    • The 2nd part of m. Th. Axenidou's work "History of the Pelasgian of Larissa and Thessalia" is presented which includes the Macedonian and Roman period, it describes the administrative mechanism of the Larissian-Thessalian state, it analyzes the values and privileges that the state offers, etc. Finally, the work writing of m. Ch. Anagnostopoulo "Rice-plant" is presented where he describes the relative matters concerning the consumption of rice in Greece.
    • Παρουσιάζεται το β΄μέρος του έργου του κ. Θ. Αξενίδου "Ιστορία της Πελασγίδος Λαρίσης και της Θεσσαλίας", το οποίο περιλαμβάνει τη Μακεδονική και Ρωμαϊκή περίοδο, περιγράφει το διοικητικό μηχανισμό του Λαρισαϊκού Θεσσαλικού κράτους, αναλύει τις τιμές και τα προνόμια που προσφέρει το κράτος κλπ. Τέλος, παρουσιάζεται το σύγγραμμα του κ. Χ. Αναγνωστόπουλου "Η Όρυζα" όπου περιγράφονται τα σχετικά με την κατανάλωση ορύζης στην Ελλάδα