ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ Δ. ΛΑΜΠΑΔΑΡΙΟΥ

THE DEATH ANNOUNCEMNET OF ACADEMIC D. LABADARIOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ
  5. 1950
  6. 198-200
    • The death announcement of academic m. Dimitriou Labadariou and his biographic note.
    • Ανακοίνωση θανάτου του ακαδημαϊκού κ. Δημητρίου Λαμπαδαρίου και βιογραφικό του σημείωμα.