ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΟΣ ΟΞΕΙΔΩΣΕΩΣ ΑΠΛΩΝ ΤΙΝΩΝ ΣΑΚΧΑΡΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΒΡΩΜΙΟΥ

CONCERNING THE OXIDIZATION SPEED OF SIMPLE SUGARS BY BROMINE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ασκητόπουλος Κωνσταντίνος Ι. | Δανόπουλος Αντ.Α
  5. 1950
  6. 191-197
    • A systematic study being made on the phenomenon of simple sugar oxidization by bromine and it is proven that : a) simple sugars don't oxidize by independent bromine and b) the oxidization speed in weak alkaline fuld is important and exceeds the rank of the 5 minute time period of aldonic acid.
    • Γίνεται συστηματική μελέτη του φαινομένου της οξειδώσεως των απλών σακχάρων υπό του βρωμίου, και καταδεικνύεται ότι α) τα απλά σάκχαρα δεν οξειδούνται υπό του ελεύθερου βρωμίου και β) η ταχύτητα οξειδώσεως σε ασθενές αλκαλικό πεδίο είναι σημαντική και υπερβαίνει εντός των 5΄ λεπτών τη βαθμίδα των αλδονικών οξέων.