1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ασκητόπουλος Κωνσταντίνος Ι. | Δανόπουλος Αντ.Α
  5. 1950
  6. 191-197
    • A systematic study being made on the phenomenon of simple sugar oxidization by bromine and it is proven that : a) simple sugars don't oxidize by independent bromine and b) the oxidization speed in weak alkaline fuld is important and exceeds the rank of the 5 minute time period of aldonic acid.
    • Γίνεται συστηματική μελέτη του φαινομένου της οξειδώσεως των απλών σακχάρων υπό του βρωμίου, και καταδεικνύεται ότι α) τα απλά σάκχαρα δεν οξειδούνται υπό του ελεύθερου βρωμίου και β) η ταχύτητα οξειδώσεως σε ασθενές αλκαλικό πεδίο είναι σημαντική και υπερβαίνει εντός των 5΄ λεπτών τη βαθμίδα των αλδονικών οξέων.