Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑΚΗ ΙΔΕΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΑΞΙΣ

THE GREEK REVOLUTION AND THE CONSTITUTIONAL IDEA AND CONSTRUCTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πουλίτσας, Παναγιώτης (1881-1968)
  5. 1950
  6. 151-171
    • On the occasion of the national anniversary celebration of the 25th March 1821, the efforts of the political and constitutional organizations of Greece are described in detail from the first known constitutional act made on the 26 May 1821 at the monastery in Kaltezia until the descent of Kapodistria in 1828.
    • Με την ευκαιρία της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 περιγράφονται λεπτομερώς οι προσπάθειες πολιτικής και πολιτειακής οργάνωσης της Ελλάδος από την πρώτη γνωστή πολιτειακή πράξη που έγινε στις 26 Μαίου 1821 στη Μονή Καλτεζών μέχρι την κάθοδο του Καποδίστρια το 1828.