Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΙΣ . ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, ΣΥΝΕΠΕΙΑΙ

EMIGRATION ADVANTAGES, DISADVANTAGES, CONSEQUENCES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κρίκος Αλεξ
  5. 1950
  6. 108-132
    • The phenomenon of emigration is being studied, it's advantages and it's disadvantages. The production consequences are examined, as well as the moral and biological consequences that the emigration wave led to until the 20th century. The danger of "robbery" of greek society from mature men are pointed out and the consequences that may rise from that.
    • Μελετάται το φαινόμενο της μετανάστευσης, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της. Εξετάζονται τέλος οι συνέπειες επί της παραγωγής της ηθικής καθώς και οι βιολογικές συνέπειες. Είχε το μεταναστευτικό ρεύμα μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Επισημαίνεται ο κίνδυνος αποζύμωσης της ελληνικής κοινωνίας από ώριμους άνδρες και οι συνέπειες που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτό.