ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κριμπάς, Βασίλειος Δ. (1889-1965) | Θωμόπουλος Σπύρος | Kribas V. | Thomopoulos Sp.
  5. 1950
  6. 81-84
    • Ms. Athanasia Radiadou's book "Artists and sculptors of the Renoussance" is presented which refers to the great artists and sculptors of that period. Also, m. Kanasi's book "General fertilization" is exposed which gives information about the country's need for fertilizers and gives facts concerning the soil, the plant's nutrition, etc.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο της κας. Αθανασίας Ρεδιάδου "Ζωγράφοι και γλύπται της Αναγεννήσεως", το οποίο αναφέρεται στους μεγάλους ζωγράφους και γλύπτες της περιόδου εκείνης. Επίσης, κατατίθεται το βιβλίο του κ. Ν. Κανάση "Γενική λιπασματολογία", το οποίο δίνει πληροφορίες για τις ανάγκες της χώρας σε λιπάσματα και δίνει στοιχεία σχετικά με το έδαφος, τη διατροφή των φυτών κλπ.