ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΗΘΗΣΕΩΣ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΑ ΣΩΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΟΥ ΙΟΥ.

EXPERIMENTS FOLLOWING FILTRATION OF LEUKEMIC FACTORS ENDOCELLULAR MOLECULES AND THE PROBLEM OF THE LEUKEMIC VIRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1950
  6. 54-66
    • The experiments of blood filtration of patient's suffering from leukemia are presented through Chamberland camdles and Seitz filters . Also, experiments are conducted of rabbits broun filtration that died from leukemic meningoencephalitis.
    • Παρουσιάζονται τα πειράματα διηθήσεως αίματος ασθενών πασχόντων από λευχαιμία, δια κηρίων Chamberland και ηθμών Seitz. Επίσης, εκτελούνται πειράματα διηθήσεως εγκεφάλων κονίκλων, που υπέκυψαν από λευχαιμική μηνιγγοεγκεφαλίτιδα.