Η ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΡΧΙΤΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝΙΓΓΟΕΓΚΕΦΑΛΙΤΙΣ ΤΟΥ ΙΝΔΟΧΟΙΡΟΥ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΔΟΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΩΝ ΕΝΕΣΕΩΝ ΛΕΥΧΑΙΜΙΚΩΝ ΠΡΟΊΟΝΤΩΝ. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΕΝΔΟΚΥΤΤΑΡΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ

THE EXPERIMENTAL PENOREHITS AND MENINGOENCEPHALITIS OF THE GUINEA PIG AFTER ENDOPERITONEUM INJECTIONS CONTAINING LEUKEMIC FACTORS. PRESENCE OF ENDOCELLULAR MOLECULES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1950
  6. 50-54
    • The experimental results from guinea pigs after endoperitoneum injections containing leukemic factors from patients suffering from acute leykemia, myelogenic or lymphagenic or and small pieces of rabbits brain that died after the experimental leukemic meningoencephalitis are exposed.
    • Εκτίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα από ινδοχοίρους, κατόπιν ενδοπεριτοναϊκών ενέσεων λαυχαιμικών προϊόντων, από ασθενείς πάσχοντες από λευχαιμία οξεία, μυελογενή ή λεμφογενή ή και λειοτρίβημα εγκεφάλων κονίκλων, που υπέκυψαν κατόπιν πειραματικής λευχαιμικής μηνιγγοεγκεφαλίτιδας.