ΕΠΙ ΜΙΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΠΡΟΣ ΣΠΟΥΔΗΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΕΙΞΗΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΛΥΧΝΙΑΣ

CONCERNING AN EXPERIMENTAL ORDER THATS NEEDS TO BE STUDIED AND A DEMONSTRATION OF THE JOURNEYS TIME OF ELECTRONIAN PHENOMENONS INSIDE AN ELECTRONIC BULB (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Maggos Aphro. | Αναστασιάδης Μιχαήλ Α | Maggos Aphro. | Μάγγος Αφρ.
  5. 1950
  6. 39-41
    • The electronic bulb's behaviour is being examined which functions as an amplifier or a derivative wave, in the case that the journey's time of the electrons from the cathode to the ascent is adjecent class size towards the amplified or desivative wave.
    • Εξετάζεται η συμπεριφορά ηλεκτρονικής λυχνίας που λειτουργεί ως ενισχύτρια ή παράγωγος κυμάνσεων, στην περίπτωση που ο χρόνος διαδρομής των ηλεκτρονίων από την κάθοδο προς την άνοδο, είναι γειτονικής τάξεως μεγέθους προς την ενισχυόμενη ή παραγόμενη κύμανση.