Η ΕΝΖΥΜΙΚΗ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΛΙΠΑΣΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ

THE ENZYMATIC ACCELERATION DURING THE MATURING OF THE GREEK SALTED AND PRESSED SMALL FISH. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Kelaiditis George | Κελαϊδίτης Γ.
  5. 1950
  6. 21-31
    • The determination of the degree of enzymatic hydrolysis of mature salted and small fish through proper analytic designation of the water enzymatic solution composition is being examined. Also, the increase of enzymatic hydrolysis through the addition of selected proteolytic enzymes in small and salted fish is being studied.
    • Εξετάζεται ο καθορισμός του βαθμού της ενζυμικής υδρούσεως των ωρίμων αλιπάστων δια του κατάλληλου αναλυτικού προσδιορισμού της συνθέσεως του υδατοδιαλυτού ενζυμικού υδρολύματος. Επίσης, μελετάται η αύξηση της ενζυμικής υδρολύσεως δια προσθήκης επιλέκτων πρωτεολυτικών ενζύμων στα αλίπαστα.