ΕΠΕΤΗΡΙΣ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 1950

YEAR BOOK OF THE ACADEMY OF ATHENS FOR THE YEAR 1950 (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1950
  6. γ-κδ
    • Year book of the Academy of Athens for the year 1950.
    • Επετηρίδα της Ακαδημίας Αθηνών για το έτος 1950.