ΑΝΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΟΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΥΠΟ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗΝ ΠΙΕΣΙΝ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΩΣ ΤΑΠΕΙΝΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΝ ΤΗ ΕΠΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΤΗΡΟΣ

CONVERSION OF CARBON MONOXIDE BY HYDROGEN UNDER ATMOSPHERIC PRESSURE RELATIVELY LOW TEMPERATURE AND AFFECTION OF MECHANICAL CATALYST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Economopoulos Nikolaos P. | Οικονομόπουλος Νικόλαος Π.
  5. 1948
  6. 454-469
    • On the basis of the method that is described the reducing of carbon's monoxide by hydrogen under atmospheric pressure and under a relative temperature can be achieved.The products are aldeyds, alcohols and nusaturated and saturated hydrocarbons. The mechanism of the reaction are presented and the influences of other factors (catalysts, temperature, composition of gas mixture, contact time) on the composition are described.
    • Με την μέθοδο που περιγράφεται επιτυγχάνεται η αναγωγή του μονοξειδίου του άνθρακα από το υδρογόνο υπό ατμοσφαιρική πίεση και σε σχετικά χαμηλή θερμοκρασία. κάτω από την επενέργεια μηχανικού καταλύτη. Τα παραγόμενα προϊόντα είναι αλδεϋδες, αλκοόλες και ακόρεστοι και κορεσμένοι υδρογονάνθρακες. Παρουσιάζεται ο μηχανισμός της αντίδρασης, περιγράφονται δε οι επιδράσεις άλλων παραγόντων (καταλύτες, θερμοκρασία, σύνθεση αερίου μίγματος, χρόνος επαφής) στη σύνθεση.