ΤΟ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΡΧΙΚΟΝ ΜΑΡΤΥΡΙΟΝ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

THE FIRST MARTYDROM OF ST. DIMITRIOS IN SALONICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Sotiriou Georgios | Σωτηρίου Γεώργιος
  5. 1948
  6. 453-453
    • Informations relevant with the wonders, praising speeches and historical informations for St. Dimitrios and his church are studied. The aforementioned informations was proved that are confirmed only by the findings of relevant excavations.
    • Μελετώνται οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα θαύματα, τους εγκωμιαστικούς λόγους και τις ιστορικές πληροφορίες για τον Άγιο Δημήτριο και τον Ναό του. Οι πληροφορίες αυτές αποδείχθηκε ότι επιβεβαιώνονται μόνο από τα ευρήματα των σχετικών ανασκαφών.