ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΧΡΩΜΑΤΟΣΩΜΩΝ ΟΡΧΕΟΕΙΔΩΝ ΤΙΝΩΝ

A STUDY OF THE CHROMATOSOMS OF SOME ORCHEOIDS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Διαννελίδης, Θεμιστοκλής (1909-2000)
  5. 1948
  6. 352-359
    • This is a contribution to the knowledge of some orcheoids of central Europe. The orcheoids family contents 18000 species and some cellwrar studies reveal a great variety of chromosomes. In the present study 18 chromosomes have been defined in the family of orcheoids. Two very big, seven small and the rest nine in intermediate sizes.
    • Η μελέτη αυτή αποτελεί συμβολή στη γνώση του καρνότυπου κάποιων ορχεοειδών της κεντρικής Ευρώπης. Η οικογένεια των ορχεοειδών περιλαμβάνει 18.000 είδη και κυτταρολογικές έρευνες που έγιναν, έδειξαν εξαιρετικά μεγάλη ποικιλία χρωματοσωμάτων. Το γεγονός αυτό αποτελεί δείγμα ότι τα φυτά της οικογένειας αυτής βρίσκονται σε στάδιο σχηματισμού νέων ειδών. Στα ορχεοειδή ο προσδιορισμός του αριθμού των χρωμοσωμάτων παρουσιάζει μεγάλη δυσκολία. Στη μελέτη αυτή προσδιορίστηκαν 18 χρωματοσώματα, 2 πολύ μεγάλα, 7 μικρά και τα υπόλοιπα 9 με ενδιάμεσα μεγέθη.