ΑΚΟΜΗ ΕΚ ΝΕΟΝ ΕΙΔΟΣ ΔΡΥΟΣ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ. Η ΕΥΒΟΪΚΗ ΔΡΥΣ(ΜΟΡΦΗ, ΑΝΑΤΟΜΙΑ, ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΙΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ, ΔΑΣΟΠΟΝΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ)

ANOTHER ONE NEW KIND OF OAK IN GREECE. EUROPEAN OAK (SHAPE, ANATOMY, GEOGRAPHIC EXTENSION, BIOLOGICAL PROPERTIES, FORESTAL IMPORTANCE) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Papaioannou I.K. | Παπαϊωάννου Ι.Κ.
  5. 1948
  6. 336-352
    • The euboean ook is a tree or a high bush. Its wood is used as combustibles and has the local shape of the wood that deciduous trees have, whose features are presented in the study. Moreover, the features of the leaves, its confined geological extension as well as its contribution to the reforestation and filling of vacancies in cases of areas with deficient forestry, are described too.
    • Η ευβοϊκή δρύς είναι δέντρο ή ψηλός θάμνος . Το ξύλο της χρησιμοποιείται ως καύσιμη ύλη και έχει την τοπική μορφή του ξύλου των φυλλοβόλων δρυών, τα χαρακτηριστικά των οποίων παρουσιάζονται στη μελέτη. Επίσης περιγράφονται τα χαρακτηριστικά των φύλλων η περιορισμένη γεωλογική της εξάπλωση καθώς και η συμβολή της στις αναδασώσεις και συμπληρώσεις κενών σε περιπτώσεις περιοχών με ελλειπή δασοκάλυψη.