ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΜΑΓΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΕΙΣ ΤΑ ΟΦΕΙΟΛΙΘΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΛΙΤΥΩΝ ΤΟΥ ΣΜΟΛΙΚΑ

PHENOMENA OF MAGMATIC DIFFERENTIATION OBSERVED IN OPHIOLITHIC ROCKS OF THE SOUTH-WESTERN SLOPES OF SMOLIKA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Παρασκευόπουλος, Ιωάννης Σ. (1889-1951)
  5. 1948
  6. 309-322
    • The object of the present study is the magmatic differentiation which was observed in the ophiolithes of south-western Smolika. Probably, this difficiency in balance between the solid phase and the magma, to be due to the lack of solvent-effusive capacity of the magma, in a way that the absorption of segregating crystals or the variation in the composition of crystallized isomorphous impurities not to be possible. It is clear, that the intensity as well as the products of the differentiation, differ in various cases. The composition of the end products depends on the composition of the initial magma as well as on the possibility of being or not in equilibrium with the solid phase.
    • Η μελέτη αυτή έχει σαν αντικείμενο τη μαγματική διαφοροποίηση ου παρατηρήθηκε στους οφειολίθους του νοτιοδυτικού Σμόλικα. Πιθανότατα η έλλειψη αυτή ισορροπίας μεταξύ στερεάς φάσης και μάγματος, να οφείλεται στην έλλειψη διαλυτικής-διαχυτικής ικανότητας του μάγματος, ώστε η απορρόφηση αποχωριζόμενων κρυστάλλων, ή η μεταβολή της σύστασης κρυσταλλοθέντων ισόμορφων παραμίξεων να μην είναι δυνατή. Φαίνεται ότι ένταση καθώς και τα προϊόντα της διαφοροποίησης διαφέρουν στις διάφορες περιπτώσεις. Η σύσταση των τυλικών προϊόντων εξαρτάται από τη σύσταση του αρχικού μάγματος καθώς και από τη δυνατότητά του να βρίσκεται ή όχι σε ισορροπία με τη στερεή φάση.