ΜΙΚΡΟΤΕΚΤΟΝΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΝ ΑΤΤΙΚΗ

MICROTECTONIC RESEARCHES IN ATTICA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαρίνος Γεώργιος Π | Μαρίνος Γεώργιος
  5. 1948
  6. 274-280
    • Observations, which regard the crystalloshalies of Attica, where is put emphasis on the marbles of Pedelikon, are cited. The comparative study for the technique of the marbles of Pedelikon revealed the full range of the stages of plastic and clastic yields which contributed to the devastation of the initial textus and to the controversial development of the rock from the point of crystallinity.
    • Παρατίθενται οι παρατηρήσεις για τους κρυσταλλοσχιστώδεις της Αττικής με έμφαση στα μάρμαρα του Πεντελικού. Η συγκριτική μελέτη της τεχνικής των πεντελικών μαρμάρων αποκαλύπτει πλήρη σειρά σταδίων πλαστικών και κλαστικών παραμορφώσεων με αποτέλεσμα την καταστροφή του αρχικού ιστού και την αντίστροφη εξέλιξη του πετρώματος από την άποψη της κρυσταλλικότητας.